Investeringsproces

Forundersøgelse
Formålet med forundersøgelsen er at få afklaret, hvor stor sandsynligheden er for at din idé kan udvikles til en kommerciel interessant virksomhed. Vi ser nærmere på forretningsidéens innovationshøjde, patenteringsmuligheder, markedspotentiale samt kompetencerne hos dig og dit team. Vi drøfter konklusionen fra forundersøgelsen med dig, og vurderes forretningsidéen fortsat interessant, skal du og dit team udarbejde den endelige forretningsplan med tilhørende handlingsplaner og drifts- og likviditetsbudgetter. Den tilknyttede investeringschef vil kunne rådgive dig undervejs i denne proces.

Normalt strækker en forundersøgelse sig over 1-3 måneder. For de forundersøgelser, der resulterer i en positiv vurdering vil udarbejdelse af aftalegrundlaget omkring selskabsstiftelse blive indledt. Dette aftalegrundlag er sammen med forretningsplanen basis for ansøgningen om medfinansiering af projektet som behandles af Syddansk Innovations bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om at stille finansiering til rådighed.

Vi skal gøre opmærksom på, at en igangsat forundersøgelse ikke er nogen forhåndstilkendegivelse af, at vi vil deltage i kommercialisering og medfinansiering af projektet. Endvidere gøres opmærksom på, at forundersøgelsen vil blive stoppet umiddelbart, såfremt der i procesforløbet fremkommer oplysninger, som vi vurderer vil være en hindring, eller som taler imod kommercialisering af idéen.

Forprojekt
Beslutter bestyrelsen, at vi ønsker at investere i din forretningsidé, opretter vi et fælles ejet anpartsselskab for realisering af forprojektet. Udover investeringen er det vores krav, at du selv indskyder kapital i anpartsselskabet. Din forretningsidé indskydes ligeledes i anpartsselskabet som såkaldt apportindskud (revideret værdiansættelse af din initiale idé). Syddansk Innovation A/S har mulighed for at sammensætte en finansieringspakke på op til ca. 8 mio. kr., som udbetales i form af lån og kapitalindskud.

Formålet med forprojektfasen er at udvikle din forretningsidé eller dit projekt fra idéstadiet og frem til driftsstadiet eller til et niveau, hvor projektet er kommercielt interessant og attraktivt nok til at kunne tiltrække yderligere udviklingskapital. Forprojektet opdeles i faser, hvor realisering af aftalte milepæle styrer udviklingen af projektet. Projektets fortsatte finansiering er afstemt og betinget af opnåelse af de definerede milepæle. Forprojektet løber typisk over en periode på 15-18 mdr.

Du forpligter dig til engageret fuldtidsdeltagelse i ledelsen af projektet i henhold til de indgåede aftaler, og der er krav om ansvarlig styring og rapportering om selskabets udvikling og forbrug af ressourcer.

Under forprojektfasen vil du kontinuerligt have kontakt til en eller flere af vores medarbejdere, der normalt også vil indtræde som medlemmer af det nyoprettede selskabs bestyrelse. Når forprojektet er afsluttet, udarbejdes der senest 3 måneder efter afslutningen en samlet rapport om projektets forløb.

Videreførelse og exit
Allerede i forbindelse med etableringen af forprojektet vurderes mulighederne for eventuelt at tiltrække yderligere kapital til selskabets fortsatte udvikling efter forprojektperiodens udløb.

Syddansk Innovation A/S investerer udelukkende i opstartvirksomheder og har ikke som formål at være langsigtet medejer i etablerede og selvfinansierende virksomheder. Vi vil derfor i overensstemmelse med aftalegrundlaget herom, søge vores engagement i virksomheden afviklet gennem salg af ejer- og låneandele eller salg af den samlede virksomhed. Vores ejerskabsperiode vil typisk være 2-4 år.